Beheerkracht  

Buurtaanpak

Huisvesting kwetsbare groepen

Door actief aanwezig te zijn in wijken en buurten kunnen we al veel problemen in de kiem smoren. Het is belangrijk om wijkbewoners te kennen. Dat maakt het gemakkelijker om, preventief, ongewenste situaties te voorkomen. We zien een steeds grotere groep die moeilijk of niet in staat is zelfstandig te wonen. Vaak is er hulp of begeleiding nodig. Deze kwetsbare groep hebben we in 2017 steeds beter in het zicht gekregen, doordat we actief deelnemen aan samenwerkingen met onze partners in de wijk. Wij dragen op de volgende manieren bij aan de huisvesting van kwetsbare groepen:

Doe-Tafel

Wij hebben een actieve rol in de Doe-Tafel. Samen met de gemeente en partners uit de zorg zoeken we naar maatwerkoplossingen voor mensen die het door omstandigheden lastig hebben. Deze mensen hebben geen recht op voorrang, maar hebben wel huisvesting nodig om een stap verder te komen in hun leven. In 2017 huisvestten we via dit initiatief drie kandidaten. Ook werkten we aan de verdere ontwikkeling van deze gezamenlijke aanpak.

Preventieve contracten

Wij zorgen voor een passende woning voor mensen met een preventief contract. De desbetreffende gemeente betaalt de kosten voor een preventief contract. Het aantal personen met een preventief contract neemt toe. Deze toename heeft deels te maken met de omschakeling van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Door de veranderingen in de zorg gaan mensen met een zorgvraag minder snel naar een zorginstelling; zij blijven zo lang mogelijk thuis wonen. In 2017 huisvestten we elf personen met een preventief contract. Eén van deze preventieve contracten is helaas niet gecontinueerd met de betreffende huurder. Dit leidde tot opzegging van het huurcontract.

Voorrangskandidaten

Voorrangskandidaten zijn woningzoekenden met urgentie. Zij hebben om sociale of medische redenen dringend een (andere) woning nodig. Van het aantal voorrangskandidaten binnen WoonKracht10 heeft 40% contact met een hulpverlenende instantie.

Housing First

Housing First is een initiatief om dakloosheid tegen te gaan. We hebben in 2017 een aandeel gehad in dit project. Dakloze personen die voor dit project in aanmerking komen, kunnen we snel en direct plaatsen in een permanente woning met woonbegeleiding. Deze begeleiding is verplicht, maar er worden geen behandelvoorwaarden gesteld. Deze aanpak biedt kansen en bevordert de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van personen die geen aansluiting vinden binnen het reguliere zorgcircuit. In 2017 stelden we twee woningen beschikbaar via Housing First. Het eerste contract is succesvol afgesloten. In 2018 sluiten we ons actief aan bij dit initiatief.

Ga terug

Gerelateerd

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic