Jaarverslag 2017  

Financieel

We zijn een financieel gezonde corporatie. We beschikken over voldoende eigen vermogen, we hebben een beperkte leningenportefeuille en onze rentelasten zijn laag.

In 2017 losten we dure leningen af en trokken we goedkope leningen aan. Hierdoor namen onze rentelasten nog verder af. De komende jaren investeren we fors in het verbeteren en verduurzamen van ons vastgoed. Dit vergt een goede financiële strategie. In 2017 actualiseerden we de financiële onderleggers. Deze lieten we aansluiten bij de actuele wet- en regelgeving. We houden in overleg met de auditcommissie een liquiditeitsbuffer aan van € 15.000.000,- om ongeacht de marktwerking aan onze renteverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Ons woningbestand valt voor 99% binnen DAEB en voor 90% onder de tweede aftoppingsgrens (€ 635,05). We kunnen met recht zeggen dat we een échte sociale verhuurder zijn en willen dat ook zo houden. Dit betekent dat we terughoudend zijn in huurverhogingen voor onze doelgroep.

Het resultaat over 2017 bedraagt bijna 50 miljoen euro positief (2016: 94 miljoen positief). De daling van 44 miljoen is te verklaren vanuit drie belangrijke componenten:

  • € 30 miljoen lagere ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoed portefeuille en projecten;
  • € 20 miljoen hogere vpb-last door benutting fiscale verliescompensatie waardoor actieve latentie afneemt;
  • € 6 miljoen hoger operationeel resultaat.


Een échte sociale verhuurder en dat willen we ook zo houden.

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic